Rondom de zelfde tijd dat de Spanjaarden (zie Engelse text) voor het eerst langs de zuidkust voeren van oost naar west, is er een Nederlands schip: het ''Duyfken'', van het westen uit de Arafoerazee ingevaren en is voorbij de Torres Strait gegaan zonder deze doorgang naar de Pacific op te merken. (en dus zuidwaarts afgebogen naar de westkust van Queensland) In 1626 heeft de oostindische compagnie opnieuw twee schepen naar dit gebied gestuurd. Uit het logboek en de kaarten van bevelvoerder: Jan Carstenzs citeer ik een stukje (in oud Nederlands) van een landing aan de uiterste zuidwestpunt van Frederik Hendrikeiland; door Carstenzs aangeduid met: ''Kaap Valsch''.

CARSTENZS. JAN; commandant van de `Pera` en de `Arnhem`
12 Maart 1626 Kaap Valsch (8. 25. Z, 137. 50. O)

''Den 12 s`morgens de lucht N W; des voormiddachs ben persoonlijck met beijde schuijten wel bemant ende gewapent na landt gevaren om te sien oft daer iets remarckabels mochte wesen, ende soo noch een mosquet daer van waeren door droochte niet aen connen comen, soo dat ons al t`saemen tot de middel in de cleij hebben begeven ende met overgroote moeite gelandt; daer verscheijde verse voetstappen van menschen gesien hebben; een weijnich int bosch gaende sagen oock 20 ofte meer hutties staen van drooch gras gemaect, wesende soo cleijn ende oijlijck datter een mensche al cruijpende qualijck in conde, soo dat daerwt genoechsaem sien conden arme ende miserabele menschen moeten wesen; dese diligentie gedaen sijnde hebben gepoocht war vorder in `t bosch te gaen, om de gestaltenis ende qualiteijt van `t landt wat te sien, dan bij zekere ruijchte comende sijnder eenige swerten uyt comen springen ende met haere flitsen seer furieusselijck met een leelijcke geroep naer ons geschoten, quetsende een timmerman in sijn buijck ende een assistent in sijn been; deden oock verscheijde teijkens met wencken ende floijten om assistentie van meer swerten te crijgen; oock drongen deselve hardt op ons in, dies 3 a 4 mosquets op haer gelost sijn en een swert mors doot geschoten, waer door haer de coragie geheel ontginck ende hebben den doode boschwaert ingeslaijpt, dies in voegen zoo verre van de schuijten waeren ende een overquade wech te gaen, sij mede geinbarqueert ende na boort gevaren.. Voorschr. in de nieuwe gemaecte caert de naam de `Valsch Caep` ende leijt op de hoochte van 8 graden 15 min bijsuijen''

Tijdens eerdere landingen waren er al enkele bemanningsleden in gevechten met de Papoea's omgekomen; vandaar waarschijnlijk dat Carstenzs deze keer geen enkel risico nam. Deze geschiedenis zou zich nog vele malen herhalen. Steeds werden vreemdelingen onverwacht aangevallen of soms eerst in een hinderlaag gelokt en vrijwel steeds werden wraakakties ondernomen. 
 

 verder ------ landkaart ------ terug ------ email

 

index book

start